Звіт завідувача ТДНЗ №23

Управління освіти і науки

Тернопільської міської ради

перед колективом та громадськістю

за 2020-2021 н.р.

10 червня2021 року

м.Тернопіль

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

З метою подальшого утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача щорічно проводиться звіт з питань статутної діяльності закладу.

Звітування керівника здійснюється на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року №178 та на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Дошкільний навчальний заклад №23 «Струмочок» загального типу розпочав функціонування з лютого 1978 року.

За сучасних соціокультурних умов, які характеризуються зміною парадигми дошкільної освіти, актуальними є й питання вдосконалення управління дошкільним навчальним закладом, зокрема – фінансово-господарська діяльність та організація взаємодії з батьками та громадськістю. Сьогодення вимагає функціонування освітнього закладу, діяльність якого орієнтована на запити дітей та батьків, на здійснення постійного освітнього маркетингу, впровадження організаційно-управлінських інновацій, високого рівня управлінської компетенції керівника. У зв’язку з цим добре розумію, що планування та управління адміністративно-господарською діяльністю закладу впливає на процес розвитку стратегії організації та кожного її члена.

У лютому 2021 року виповнилося 43 роки з дня заснування закладу. Обладнання групових приміщень відповідає сучасним вимогам, всі групи забезпечені ігровими та дитячими меблями, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище закладу- цікаве, насичене, доцільне, змістовне, організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для проведення освітньо-ігрової діяльності дошкільників створені гарні та сучасні умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • велика музична зала;
 • велика фізкультурна зала;
 • мала фізкультурна зала;
 • кабінети для проведення занять у гуртках з навчання англійської мови;
 • театральна студія;
 • кабінет психолога;
 • методичний кабінет;
 • медичні блоки;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 •  спортивний майданчик;
 •  природний осередок для проведення занять під відкритим небом.

ІІ.ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

За штатним нормативом навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 73 працівники, з них:

 • 35 осіб молодшого обслуговуючого персоналу;
 • 2 медичних працівники;
 • 35 педагогів, з них – 1 вихователь-методист, 1 практичних психолога, 2 музичних керівника, 1 інструктор з фізичної культури, 1 керівник гуртка

Освітній рівень педагогічного колективу такий. Повну вищу освіту мають 24 осіб, 12 осіб мають базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями .

-спеціалісти вищої категорії – 8 осіб;

-спеціалісти першої категорії – 5 особи;

-спеціалісти другої категорії – 3 особи;

-мають педагогічні звання – 13 осіб.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

Адміністрація, особисто керівник, створюємо оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. З цією метою постійно шукаємо та вдосконалюємо форми методичної роботи, надаючи перевагу індивідуальному консультуванню, адресній допомозі. Заслуговують на увагу та результативність педагоги всіх категорій , в яких системний підхід до розвитку дошкільника, навчання та виховання дітей раннього віку за середовищною моделлю , нові підходи до організації навчальної діяльності старших дошкільників.Семінари-практикуми – тематичні, засідання спрямовані на вирішення конкретних річних завдань.

Ефективною є робота щодо вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників. Перспективний план курсової підготовки та атестації забезпечують системність у роботі адміністрації з цього питання. Створено необхідні умови для самоосвіти кожного педагога. Аналіз атестаційних матеріалів свідчить про дотримання вимог щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників. Членами атестаційної комісії розроблено відповідні заходи. Ведеться картка діагностичного дослідження, яка охоплює ряд важливих складових в оцінці діяльності педагогів.

Особливе місце у діяльності методичної служби займає робота з молодими спеціалістами Для цього працює постійно діючий Клуб молодого вихователя «Сходинки до майстерності», розроблено індивідуальні плани педагогічного зростання, проводяться практичні декади педагогічної майстерності, під час яких своїми напрацюваннями діляться як педагоги-наставники, так і молоді спеціалісти.

Відмічається висока результативність навчально-виховного процесу, чітке виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля», діючих варіативних програм, впровадження новітніх технологій та методик, постійне вдосконалення та осучаснення змісту і форм освітньо-ігрового процесу, сучасне належне предметне розвивально-ігрове середовище, створене педагогами.

IV.УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2020-2021 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

1. Продовжувати забезпечувати належні умови для отримання дошкільної освіти, відповідно до вимог Державного стандарту, впровадження інноваційних освітніх технологій та методик.

2. Спрямувати роботу на розвиток патріотичного виховання у контексті розвитку морально-духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою рідного краю.

 3. Розвивати комунікативно-мовленнєву компетенцію та творчі здібності дітей дошкільного віку в процесі навчання і виховання під час різних видів діяльності.

4. Продовжити формувати здоров’язберігаючу компетентність дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя.

5. Спрямовувати роботу з екологічного виховання дошкільників у процесі організованої пошуково-дослідницької діяльності, розширювати знання про власний організм, розуміння цінності життя і здоров’я людей, їх залежності від природного довкілля;

6. Забезпечувати системний, творчий підхід у використанні педагогами в роботі з дітьми інноваційних та сучасних інформаційних технологій.

      У 2020-2021 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

      Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми  «Українське дошкілля» рівень знань дітей відповідає вимогам даних програм. Проаналізувавши  знання дітей, які відвідують перший клас,  можна зробити висновок, що діти мають високий та достатній рівень успішності в ТЗОШ №11,  ТЗОШ №19,ТЗОШ №20,

ТЗОШ №27.

V. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

Протягом 2020-2021 навчального року колектив продовжив працювати над проблемним питанням:«Гармонійний розвиток особистості дошкільника шляхом формування цілісної картини світу, життєвої компетентності та особистісної культури».

Пріоритетними напрямками роботи колективу були:

 • розпочати роботу щодо формування соціально-фінансової компетентності дошкільників;
 • продовжити поглиблену роботу щодо розвитку пізнавальної активності дошкільників як засобу формування розумових здібностей та інтелекту на основі сучасних педагогічних технологій;
 • вдосконалювати роботу педагогічного колективу щодо формування сучасної педагогічної культури батьків на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки.
 •  

Охорона життя та здоров’я дітей – основне завдання, яке щоденно вирішує дошкільний заклад. Тому одним з пріоритетним напрямків роботи дошкільного закладу завжди залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.

VI. МEТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту.

Протягом 2020-2021 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об’єднання вихователів, інструктивно-методичні наради при завідуючій, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2020-2021 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми:

– 31 серпня 2020 р. було проведено педраду «Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно-розвиненої особистості»;

– 30 листопада 2020 р. «Використання диференційованого підходу в музичному вихованні старших дошкільників»

– 26 лютого 2021 р. – педраду «Сучасні підходи до організації Днів здоров’я в ЗДО»;

– 31 червня 2021 р. – « Спілкування вихователя і дитини в куточку книги».

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

Для стимулювання методичної творчості, подолання шаблону і трафарету в навчанні і вихованні, розвиток педагогічного мислення педагогів в ДНЗ створена творча група вихователів. До її складу входять кращі педагоги закладу, які уміють генерувати та популяризувати педагогічні ініціативи, перспективний досвід і власні напрацювання.

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено методкабінет посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог, переглянуто та поновлено наповнення патріотично-національних куточків, забезпечено наявність дитячих знарядь праці.

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота з вихованцями:

–   гурток англійської мови (керівник гуртка –  Рурак І.В.)   

  Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість.

Особлива увага надавалась реалізації завдань пріоритетних  напрямків освітнього процесу – національно-патріотичного,  мовленнєвого, екологічного, музичного вихованню дітей.

З метою забезпечення високої результативності освітнього процесу педагоги дошкільного закладу широко  використовують педагогічну спадщину та інноваційні технології.

Протягом 2020-2021 н.р. з вихованцями дошкільного закладу «Струмочок» були проведені різноманітні заходи та свята.

     Головним підсумком  освітньо-виховної роботи на протязі усього періоду перебування дитини у дошкільному закладі є рівень її шкільної готовності. Особлива увага  приділялась якісній підготовці дітей до школи. Бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху.

VIIСИХОЛОГІЧНА РОБОТА

Протягом 2020-2021 навчального року робота психолога велася відповідно до Закону України «Про освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства освіти і науки України, Етичного кодексу практичного психолога, Декларації ООН про права дитини.

Основні завдання роботи психолога полягали у:

Систематичному вивченні психічного розвитку дітей раннього віку: діагностика адаптаційних процесів;

Виявленні дітей з відхиленнями у емоційно-вольовій сфері і дітей з неординарною поведінкою та своєчасне надання їм допомоги;

Психологічному супроводі навчально-виховної діяльності педпрацівників старших груп щодо підготовки дітей до навчання у школі;

Просвітницькій роботі серед працівників та батьків вихованців з метою підвищення їх психологічної компетенції (оформлення стендів, видання інформаційних листів, лекції та консультації);

Спільній роботі із спеціалістами ДНЗ щодо забезпечення кожного вихованця супроводом;

Наданні консультацій батькам дітей різних вікових груп та вихователям з питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно розвиненої особистості;

Систематичному підвищенні професійної компетентності практичного психолога шляхом участі у навчально-методичних семінарах.

З метою вирішення поставлених завдань робота велася за основними напрямками психологічної служби:

1. Психодіагностична робота

2. Консультаційна робота

3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

4. Психологічна просвіта

5. Організаційно-методична робота

6. Зв’язки з громадськістю

На основі плану роботи практичного психолога закладу на 2020 – 2021 навчальний рік була проведена робота така робота:

 • вивчення психологічної адаптації новоприбулих дітей;
 • профілактика дезадаптації новоприбулих дітей;
 • психологічний супровід дітей раннього віку;
 • профілактика загострення кризи 3-х років;
 • психолого-педагогічне вивчення індивідуальних особливостей дітей та проведення розвивально-відновлювальної роботи на інтелектуальний розвиток та зменшення проявів небажаної форми поведінки в дітей;
 • вивчення готовності дітей до навчання в школі;
 • психологічна просвіта та підвищення психологічної компетентності вихователів та батьків;

Протягом вказаного періоду робота практичного психолога велася сстемно, з усіх напрямків і забезпечувала належне психологічне управління навчально-виховним процесом, сприяла максимальному психологічному, особистісному й індивідуальному розвитку дитини; допомагала педагогічним працівникам і батькам у пізнанні дітей, усвідомленні їх індивідуальних особливостей, у підборі найбільш вдалих і ефективних методів і прийомів спілкування, що дає змогу вихованцям садочка вирости активними, оптимістичними, творчими і порядними людьми.

VIII.РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

         Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров’яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування, та реалізація  програми валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності.

Завідувач та медичні сестри Бойко І.П., Рудик Н.М., постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан.

  Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також  є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, навчання батьків, безробіття. Середньорічна кількість відвідуваності складає 85%.

ІХ.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

 Середня вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році встановлено 36 грн.30 коп. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день.

       Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році здійснювалось   за перспективним меню. За результатами аналізу виконання норм харчування за звітній період складає 88 %. У порівняні з минулим навчальним  роком збільшились показники виконання натуральних норм харчування.          Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

        Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз виконання норм харчування показав, що в середньому на протязі року виконано норми з м’яса на 75%, риби на 82%, молока на 66%, сир кисломолочний на 76%, яйця на 95%, овочі на 80%, фрукти на 68%, соки на 75%.

         Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані).

Аналіз кадрового забезпечення харчоблоку дозволяє зробити висновок, що харчоблок укомплектований кадрами відповідно до штатного розпису,  всі мають спеціальну фахову освіту. Стаж роботи кухарів у закладі понад 7 років. Кухарі мають достатню професійну компетентність.

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту. Загальний контроль за станом харчування здійснював завідувач закладу та медичні сестри.

Х.СТВОРЕННЯ УМОВ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ОБЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

· Робота з батьками.

Кожен працівник закладу проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

ХІ.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 Дошкільному навчальному закладу №23 вже 42 рік. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання  є одним із основних у діяльності завідувача. Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами:  капітальний ремонт покрівлі, капітальний ремонт пральні, кабінетів психолога,кабінет англійської мови, встановлення 15-ти вікон, капітальний ремонт коридорів, ремонт фасаду закладу.

         Впродовж 2020-2021 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалося  за рахунок коштів місцевого бюджету, та коштів батьків.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

           Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

         Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Зібратись разом  – це початок, триматись разом –  це прогрес, працювати разом –  це успіх

Інформація про заходи щодо покращення

матеріально-технічної бази ДНЗ за 2020-2021 н.р

 ГрупаВиконані заходи по підготовці до нового 2020-2021 н.р. (виконані роботи, придбано, оновлено і т.д.)Сума використаних коштів
Сумаспонсорські, залучені (гол.батьківського комітету)
                                       1). Поточний ремонт  групових приміщень,спалень. 2). Придбання м’якого інвентаря(килими,тюлеве полотно,рушники,постільна білиза)  3) Придбання твердого інвентаря (світильники,посуд,господарські товари) 4)Іграшки 5) Канцовари 6). Фарбування ігрових майданчиків. 7) Придбання інвентаря для спортивного залу 8)Ремонт сходової клітки (сходи) 9)Придбання зелених насаджень.
1.Ясельна група №1Бачинська Т.М.
2.Ясельна група №2  Мірошниченко Т.Ю.
2.Ясельна група №3Музика О.Р.
3.Молодша група №1Дутка А.А.
4.Молодша група №2Агеєва Г.З.
5.Молодша група №3Комарніцька І.В.
6.Середня група №1Данилюк Н.І.
7Середня група №2Серлюк О.А..
8Середня група №3Стецьків Г.І.
10Старша група №1Брайчук О.І.
11Старша група №2Коваленко І.М.
12Старша група №3Воловенко С.І.

                                                                         Загальна сума : 102 836 грн.

 Голова батьківського комітету Качан О.Є.